ترشک ظرفی آلبالو

ترشک آلبالو

هر کارتن 20 بسته
وزن 140/00 g
5,000,000ريال
زمان تحویل: فوری

ترشک ظرفی آلبالو

ترشک آلبالو مینی

هر کارتن 28 بسته
وزن 100/00 g
4,200,000ريال
زمان تحویل: فوری