تصویر برگه زردآلو پیاله ای تشریفاتی

برگه زردآلو پیاله ای تشریفاتی

برگه زردآلو فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت تعداد در کارتن 24 عدد
وزن 220/00 g

تصویر برگه زردآلو مینی پیاله ای تشریفاتی ترش طعم

برگه زردآلو مینی پیاله ای تشریفاتی ترش طعم

برگه زردآلو فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت تعداد در کارتن 36 عدد
وزن 150/00 g