تصویر آلبالو پیاله ای تشریفاتی

آلبالو پیاله ای تشریفاتی

آلبالو فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت هر کارتن شامل 24 عدد
وزن 250/00 g

تصویر آلبالو مینی پیاله ای تشریفاتی ترش طعم راناس

آلبالو مینی پیاله ای تشریفاتی ترش طعم راناس

آلبالو فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت هر کارتن شامل 36 عدد
وزن 150/00 g