لواشک تخت هفت میوه

لواشک تخت هفت میوه بزرگ

لواشک تخت هفت میوه بزرگ هر کارتون شامل 6 بسته 10 عددی می باشد
وزن 110/00 g
8,400,000ريال
زمان تحویل: فوری

لواشک تخت هفت میوه

لواشک تخت هفت میوه متوسط

لواشک تخت هفت میوه متوسط هر کارتون شامل 12 بسته 10 عددی
وزن 60/00 g
9,600,000ريال
زمان تحویل: فوری

لواشک تخت هفت میوه

لواشک تخت هفت میوه کوچک

لواشک تخت هفت میوه کوچک هر کارتون شامل 24 بسته 10 عددی
وزن 25/00 g
9,600,000ريال
زمان تحویل: فوری