ترشک ظرفی آلوچه جنگلی

ترشک آلوچه جنگلی

هر کارتن 20 بسته
وزن 150/00 g

ترشک ظرفی آلوچه جنگلی

ترشک آلوچه جنگلی مینی

هر کارتن 28 بسته
وزن 100/00 g